↑ Powrót do Realizowane projekty

Rok 2018

Beznazwy-1

Realizacja robót budowlanych w postaci budowy ogrodzenia, oświetlenia oraz miejsc wypoczynkowych w ramach projektu „Zwiększenie atrakcyjności obiektów Fundacji Piękniejszego Świata poprzez wykonanie robót budowlanych na terenie Zespołu dworsko-pałacowego w Skłudzewie”

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 10-04-2018

Miejsce i sposób składania ofert

Siedziba Zamawiającego:
Fundacja Piękniejszego Świata w Skłudzewie
87-133 Skłudzewo

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

biuro@fps.edu.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Rafał Warmbier

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

56 678 06 71

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Realizacja robót budowlanych w postaci:
1. budowy ogrodzenia – wykonanie podmurówki i montaż ogrodzenia zewnętrznego oraz bram wjazdowych,
2. budowy oświetlenia – montaż latarni,
3. budowy miejsc wypoczynkowych – montaż stołów, ławek i tablic informacyjnych.

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: kujawsko-pomorskie, Powiat: toruński Miejscowość: Skłudzewo

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest wybór realizatora robót budowlanych, zgodnych z opisem zamówienia. Jednocześnie Zamawiający opisując przedmiot zamówienia oraz udostępniając dokumentację projektową przez odniesienie do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i innych referencji technicznych, dopuszcza realizację rozwiązań równoważnych opisywanymi, z uwzględnieniem uwarunkowań konserwatorskich.

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych na terenie Zespoły parkowo-pałacowego w postaci:
1. Budowy ogrodzenia
a) Wykonanie podmurówki dł. ok. 200 mb wokół obiektów Fundacji Piękniejszego Świata, od strony zachodnio-północnej, północnej oraz od strony północnej w części wschodniej.
b) Montaż ogrodzenia zewnętrznego długości ok. 200 mb z elementów metalowych.
c) Montaż bramy wjazdowej szer. 4 m przesuwnej w ogrodzeniu – 3 szt. (1 szt. od strony północno-zachodniej, 1 szt. od strony północnej, 1 szt. od strony północnej w części wschodniej).
2. Budowy oświetlenia
a) Montaż latarni ulicznej typu P „Planta”, szt. 15.
3. Budowy miejsc wypoczynkowych
a) Wymiana i montaż stołów – szt. 7.
b) Wymiana i montaż ławek – szt. 10.
c) Montaż tablic informacyjnych – szt. 9.
Wyżej wymienione roboty wykonane muszą być zgodnie z dokumentacją projektową.

Harmonogram realizacji zamówienia

Realizacja prac budowlanych musi zostać zakończona do dnia 15 czerwca 2018 r.

Załączniki

W celu pobrania dokumentacji technicznej prosimy o kontakt mailowy

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Wykonawca w ramach dokumentacji ofertowej winien załączyć:
1. Formularz ofertowy wg załączonego wzoru,
2. Oświadczenie, iż na dzień składania oferty nie istniały powiązania osobowe lub kapitałowe między Wykonawcą a Zamawiającym polegające w szczególności na:
a) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
b) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Jedynym kryterium wyboru wykonawcy jest cena. Wybrana zostanie oferta, której cena będzie najniższa.

Zamawiający – Wnioskodawca

Nazwa

Fundacja Piękniejszego Świata w Skłudzewie

Adres

87-133 Skłudzewo

kujawsko-pomorskie , toruński

Numer telefonu

56 678 06 71