Powrót do Fundacja Piękniejszego Świata

Program Działania Interdyscyplinarne

IMG_0575

Program Działania Interdyscyplinarne swoim działaniem obejmuje wiele dziedzin życia. Organizowane przez Fundację wernisaże, wystawy, wzbogacane występami grup teatralnych związanych z Toruńską Sceną
Młodych Studio „P”, aktorów teatru Wilama Horzycy i Baja Pomorskiego z Torunia, są kierowane nie tylko do uczestników warsztatów i gości Fundacji, ale także w dużej mierze do mieszkańców Skłudzewa i okolicznych
miejscowości. Osoby te nie mają, na co dzień możliwości aktywnego uczestniczenia w życiu kulturalnym. Nie mają możliwości uczęszczania na wystawy, przedstawienia teatralne, czy performance. Z moich obserwacji
wynika, że wszystkie organizowane na terenach wiejskich imprezy masowe mają charakter biesiadny i nie mają wiele wspólnego z krzewieniem kultury na terenach wiejskich.

Fundacja podejmując się organizowania i współorganizowania z innymi instytucjami działań sprzyjających rozwojowi świadomości kulturalnej ma na celu rozbudzenie chęci poznawania nowych, twórczych form spędzania czasu. W program działań interdyscyplinarnych wpisują się także imprezy inicjowane przez instytucje państwowe, między innymi otwarcie ścieżki rowerowej Toruń – Bydgoszcz, wystawa prac amatorów z województwa kujawsko-pomorskiego czy organizowany na Nowym Rynku w Toruniu Dzień Starostwa. Od trzynastu lat Fundacja zaangażowana jest w organizowanie Ogólnopolskich Plenerów Profesjonalistów. Do Skłudzewa przyjeżdżają artyści, wykładowcy na uczelniach artystycznych w całej Polsce. Współpraca zapoczątkowana udziałem w plenerze zawsze owocuje dalszymi działaniami. Wspólne wieloletnie projekty edukacyjno – artystyczne wspomagają rozwój Fundacji, a artystom dają możliwość twórczych poszukiwań własnego wyrazu plastycznego. Prace powstałe na każdym z plenerów są eksponowane podczas wystawy poplenerowej organizowanej na koniec pobytu artystów w Skłudzewie i cześć z nich pozostaje w tzw. Kolekcji Skłudzewskiej. Zbiór prac służy późnej między innymi jako materiał poglądowy podczas warsztatów plastycznych dla dzieci i młodzieży. Organizatorom nie zależy jednak jedynie na pozyskaniu dzieł do Kolekcji. Najważniejsze podczas pleneru jest stworzenie twórczej atmosfery pracy, wspólnych poszukiwań, wzajemnej pomocy. Wieczorne dyskusje o sztuce, nowych pomysłach, podsumowania dokonań wpływają na dalsze działania we współpracy pomiędzy sobą i Fundacją. Owocem takiej współpracy są organizowane w ciągu roku plenery studentów uczelni artystycznych, którzy przyjeżdżają do Skłudzewa w ramach zajęć. Na przykład grupy studentów pod opieka artystyczną dra Krzysztofa Mazura z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.

Konfrontowanie różnych, indywidualnych osobowości twórczych przyczynia się także do wzbogacenia własnych poglądów na sztukę i rozwoju twórczości artystów.

Według Pani Danuty Sowińskiej – Warmbier:
Dzieło sztuki jest czymś niepowtarzalnym, trwa wiecznie, raduje i wzbogaca
kolejne pokolenia

Wernisaż wystawy poplenerowej, również nie ogranicza się jedynie do prezentacji prac. Na otwarcie wystawy zapraszani są przedsiębiorcy, władze miast, osoby związane z uczeniami wyższymi, artyści, a także mieszkańcy
Skłudzewa i okolic.
Tak szerokie grono odbiorców umożliwia artystom łatwiejszy kontakt z mecenasami sztuki, co wpływa na dalsze postępy w twórczości, otwiera drzwi do instytucji i firm, które do tej pory nie znały działań artysty. Mieszkańcy,
którzy nie są, na co dzień związani ze sztuką i działaniami artystycznymi mają tego dnia możliwość oderwania się od regularnych prac gospodarskich i poznania innych wartości, a także procesu ich kształtowania. Artyści biorący
udział w wystawie zawsze wypowiadają się na temat swojej twórczości, co dodatkowo pozwala odbiorcy zrozumieć wybrany problem plastyczny.
Bezpośredni kontakt z wieloma różnymi artystami umożliwia poznanie wielu dziedzin sztuki i motywów kierujących działaniami artysty. Stwarzanie możliwości jak najczęstszych spotkań z twórcami pozwala w bezpośredni
sposób rozwijać zmysł estetyczny, rozbudzać potrzebę kontaktu ze sztuką, zaciekawiać nowymi działaniami i efektami tych działań, zachęcać do krytycznego analizowania prezentowanych w codziennym życiu, pospolitych
wartości estetycznych, intelektualnych i duchowych.
Fundacja Piękniejszego Świata stara się stworzyć możliwość zapoznania się z kulturą innych narodów organizując występy zespołów folklorystycznych z całego świata, a także występujących artystów zapoznać z Polskimi zwyczajami. Występy kapel ludowych są często połączone z rozbudowanymi akcjami plastycznymi, czy wernisażami zarówno w Skłudzewie jak i w innych miastach takich jak Gdańsk czy Toruń. Spotkania te mają charakter pikniku kulturalnego, z różnymi atrakcjami dla różnych grup wiekowych.

Ciekawostką dla uczestników było udostępnienie przejazdów zabytkowymi bryczkami czy możliwość tworzenia w dowolnie wybranej przez siebie technice, które były prezentowane podczas akcji i możliwość zabrania ze sobą
wszystkich wykonanych prac. Podczas tego typu działań łączone są różne środki wyrazu artystycznego, aby w jak największym stopniu zróżnicować bodźce docierające do odbiorcy. Organizowanie akcji z możliwością wyboru
dziedziny, w której uczestnik czuje się najlepiej gwarantuje szeroki odbiór i aktywne uczestniczenie osób biorących udział w zajęciach.

Do Programu Działania Interdyscyplinarne należą także spotkania w siedzibie Fundacji grup harcerzy z toruńskiego Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej, którzy do Skłudzewa przyjeżdżają realizując własne
programy, a także włączając się w propozycje Fundacji.

Zarząd Fundacji Piękniejszego Świata w porozumieniu z fundatorami i ordynariuszem chełmińskim Marianem Przykuckim podjął w 1989 roku decyzje o utworzeniu w centralnej sali pałacu kaplicy pw. Najświętszej Marii
Panny Królowej Polski. W przystosowanie pomieszczenia zaangażowani zostali zarówno pracownicy Fundacji jak i mieszkańcy Skłudzewa. Chęć utworzenia miejsca wspólnej modlitwy w ich miejscu zamieszkania, był dla nich
argumentem motywującym do pomocy podczas wstępnych prac adaptacyjnych. Kościół parafialny jest oddalony od Skłudzewa o ok. 8 kilometrów, dlatego uczestnictwo w coniedzielnych nabożeństwach dla wielu
mieszkańców Skłudzewa było praktycznie niemożliwe. Od chwili powołania kaplicy do Skłudzewa przyjeżdżać zaczęły także parafialne grupy integracyjne pod opieką księży, a także grupy dzieci z hospicjum czy szpitala
onkologicznego w Bydgoszczy. Zajęcia plastyczne połączone z wyjściem w teren i zakończone słowami otuchy wygłoszonymi z ambony są dla chorych dzieci wyjątkowym doznaniem, sprawiają, że dziecko zapomina o chorobie, o bólu, dają mu radość z oderwania się od codziennego życia, myśleniu o szpitalu i kolejnych zabiegach.

W kaplicy regularnie odbywają się coniedzielne i świąteczne Msze Świętei nabożeństwa, a we wrześniu 2008 roku odbył się tu pierwszy ślub.
Kaplica jest regularnie ubogacana o nowe elementy. W wygląd kaplicy włączają się czynnie artyści przyjeżdżający na plenery do Skłudzewa. Znalazła tu miejsce kolekcja ikon Iriny Błodiny – Styczeń, oraz Justyny Smoleń i Danuty Sowińskiej – Warmbier stylowe dzwonki przekazane przez ś.p. dra Tadeusza Marciniaka z Wydziału Sztuk Pięknych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, a także zainstalowana została kropielnica wykonana przez artystę rzeźbiarza Stanisława Gieradę z Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku. Cały czas regularnie trwają prace nad polepszaniem wyglądu kaplicy i wyposażenia jej wnętrza.

Do programu działań interdyscyplinarnych możemy zliczyć także zabawy organizowane podczas letnich i zimowych wielodniowych plenerów dla dzieci i młodzieży. Uczestnicy podczas takich zajęć nie tylko poznają tajniki różnych
technik plastycznych, ale także mają możliwość aktywnego uczestniczenia w działaniach niezwiązanych bezpośrednio z plastyką. Organizowanie podchodów, biegów strachów, wypraw rowerowych, biegów z zadaniami,
zabaw i gier sportowych, wspólnego grupowego łowienia ryb czy zbierania owoców jest ważne dla dzieci gdyż wprowadza element zabawy bardzo istotny w prawidłowym rozwoju zainteresowań. Dziecko, które ma zapewnioną
dostateczną ilość czasu przeznaczonego na odreagowanie po intensywnym uczestniczeniu w zajęciach edukacyjnych. Z większą radością wraca do dalszej pracy, gdyż podczas zabawy i relaksu nabywa nowe doświadczenia, które przynoszą nowe pomysły twórcze. Ma to pozytywny wpływ na dalsze zainteresowanie poznawaną dziedziną plastyki.

Dzieci podczas wielodniowych plenerów w Skłudzewie mają także możliwość poznania tajników sadzenia drzew, krzewów czy kwiatów. Działanie to ma nie tylko na celu naukę technicznych podstaw sadzenia roślin. Dzięki temu dzieci uczą się szacunku do przyrody i poszanowania już istniejących nasadzeń, gdyż same obserwują jak wolno wzrasta zasadzona przez nie roślina. Uczestnik, który pozostawił w Skłudzewie trwały ślad swojej obecności w postaci sadzonki może w następnych latach przyjeżdżać, już niekoniecznie w ramach zajęć i doglądać wzrostu swojej roślinki. Daje to dziecku dodatkowe możliwości rozwoju emocjonalnego, gdyż dostrzega, że jego działanie nie jest jednorazowe i krótkotrwałe, ale zapoczątkowane przez nie, dalej się rozwija. Dziecko czuje, że również współtworzy krajobraz Skłudzewa.