Warsztaty plastyczne

wizytówka

INFORMACJE ORGANIZACYJNE
Terminy do wyczerpania limitu we wszystkie dni tygodnia uzgadniane w ramach telefonicznej rezerwacji pod numerem telefonu
tel.(56) 678-06-71

     Wszystkie programy plenerów i warsztatów uwzględniają kontaktowanie dzieci, młodzieży i dorosłych z różnorodnymi bodźcami, które dają im nowe wrażenia i przeżycia, wzbogacają ich dawne doświadczenia i od tych doświadczeń zależą. Uwrażliwiają je na wartości wizualne, a w toku samodzielnych doświadczeń pobudzają do myślenia, rozwijają wyobraźnię, nie dają gotowych rozwiązań, nie narzucają interpretacji, utrwalają przekonanie, że nie istnieje jakiś jeden dobry sposób wykonania zadania, że liczy się własna inwencja i pomysłowość.

      Prowadzącym warsztaty nie chodzi tylko o wyrabianie umiejętności dostrzegania piękna i brzydoty, ale o doskonalenie zdolności wartościowania, ingerowania i zmieniania swego otoczenia,o kształtowanie umiejętności zaznawania odpoczynku psychicznego w kontakcie ze sztuką.
Wspomniane wyżej przedsięwzięcia mają na celu zainteresowanie społeczeństwa sztukami plastycznymi. Podawane w atrakcyjnej, niespotykanej formie wartości, którymi kieruje się Fundacja Piękniejszego Świata mają przyczynić się do zwrócenia uwagi na konieczność rozwoju emocjonalnego człowieka poprzez działania artystyczne.

       Przyjeżdżające na warsztaty grupy zarówno dzieci jak i młodzieży i dorosłych mają zapewnione warunki do całkowitego zaangażowania się w działania twórcze. Zorganizowane profesjonalnie wyposażonych pracowni różnych technik dają możliwość rozwoju zainteresowań w różnych kierunkach. Uczestnicy w zależności od programu mają do wyboru wszystkie znane techniki plastyczne. Szeroko rozwinięta baza materiałowa Fundacji pozwala na własne eksperymenty artystów i uczestników wielodniowych plenerów. Dzięki temu artyści przyjeżdżający na plenery mają zapewnione dogodne warunki do własnej twórczości, której efektami są dzieła prezentowane później podczas warsztatów plastycznych służące jako materiał poglądowy. Grupy przyjeżdżające do Skłudzewa na zajęcia mogą dzięki takiemu wyposażeniu pracowni poznawać nowe, nieznane im dotąd techniki, próbować własnych sił, unikając nieścisłości technologicznych wynikających z braku właściwych narzędzi i materiałów. Zaangażowanie w prowadzone zajęcia i zapewnienie uczestnikom dostępu do profesjonalnych narzędzi i materiałów plastycznych podnosi wartość działań mających na celu rozbudzenie zainteresowania daną techniką i wzbogacaniu środków wyrazu plastycznego w tej technice.
Scenariusz każdych warsztatów ustalany jest na bieżąco, zgodnie z aktualnymi potrzebami danej grupy, uczestnicy działają w warunkach przyzwolenia i akceptacji dla wszelkich sposobów realizacji zadań. Stwarza to korzystne warunki dla rozwoju twórczych poszukiwań.

Wybrane techniki plastyczne (kilknij tutaj)

[nggallery id=1]

PROGRAM WARSZTATÓW:
Programy warsztatów obejmą działania inspirująco-integrujące w plenerze, galeriach i pracowniach zabytkowego XIX – wiecznego zespołu pałacowo-parkowego oraz w późnośredniowiecznym Starym Dworze. Spotkania prowadzone są przez artystów plastyków pedagogów Fundacji i studentów kierunków artystycznych. Swoistością wszystkich warsztatów jest łączenie fikcji z realnością, zabawy z edukacją, sztuki z informacją. Każdy z warsztatów mając swoją specyfikę i walory kształcące pozwoli uczestnikom wykonać atrakcyjne, niekonwencjonalne prace plastyczne. Zaplanowano też czas odpoczynku przy ognisku lub przy kominku, aby upiec, jabłka, kiełbaski czy inne przywiezione przez siebie smakołyki.

CELE:
uwrażliwianie dzieci i młodzieży na piękno ziemi ojczystej, tej najbliższej ze swojego regionu
– zwracanie uwagi na dziedzictwo kulturowe i budzenie dumy z tego dziedzictwa,
– zachęcanie do stałej troski o otaczający świat o wzbo­gacanie swojego środowiska własną aktywnością i pomy­słami poprzez zwiedzanie galerii i podczas warsztatów poka­zywanie dróg do poznawania środków wyrazu plastycznego w wybranych technikach, do poszukiwań i samorealizacji
– zwiększanie zainteresowania uczestników różnymi technikami plastycznymi, znajdowanie miejsca dla kreaty­wności i indywidualizmu, wspomaganie aktywnej percepcji dzieł sztuki
– dawanie uczestników radości z przekraczania ich dotych­czasowych dokonań
– integrowanie grup aktywnych nauczycieli dla realizacji przyszłych akcji plastycznych skierowanych do szerokiego ogółu w swoich środowiskach

ZAKŁADANE REZULTATY:
– zwiększenie zainteresowania dzieci i młodzieży dziedzictwem kulturowym w swoim środowisku zamieszkania
– zwiększenie zainteresowania uczniów twórczością własną i sztuką profesjonalistów, aby w dalszym etapie świadomie dążyli do tego by sztukę lepiej poznawać, odczuwać i rozu­mieć
– wyzwolenie u uczestników warsztatów potrzeby wykorzy­stania swoich uzdolnień i
zainteresowań do współtworzenia otaczającej rzeczywistości, do uczynienia ze sztuki radości i życia, do wykorzystywania umiejętności organizowania działań plastycznych dla wyciszenia agresji własnej i innych, do przełamywania postawy bierności rówieśników sposobem oceny efektów będzie zorganizowanie i udokumentowanie przez młodzież i nauczycieli w szkołach i innych miejscach wystaw plastycznych, akcji, zabaw twórczych z wy­korzystaniem podsuniętych w Skłudzewie pomysłów do inicjowania nowych działań w swoim środowisku.

TECHNIKI PLASTYCZNE DO WYBORU:
Młodzi artyści będą mogli tworzyć w tak atrakcyjnych technikach jak:
MALARSTWO
-na tkaninie,
-na szkle,
-mozaika ze szkła witrażowego,
-EBRU
GRAFIKA:
-kolografia, linoryt
-monotypia monochromatyczna i wielobarwna,
-suchoryt (sucha igła monochromatyczna i wielobarwna)
RZEŹBA
-relief wklęsły i wypukły w glinie miękkiej,
-maski
-formy ceramiczne, użytkowe
-kompozycje figuralne modelowane w glinie miękkiej (postaci zwierząt, ludzi.)
-płaskorzeźba w glinie suchej(w płycie lub w bryle)
-płaskorzeźba w gipsie
Materiały plastyczne dla wszystkich uczestników zapewnią orga­nizatorzy. Indywidualnie wykonane prace plastyczne autorzy zabiorą do domu.

CZAS TRWANIA WAR5ZTATÓW:
4-godzinna jednostka metodyczna,
6-godzinna jednostka metodyczna,
8-godzinna jednostka metodyczna

UCZESTNICY:
dzieci i młodzież bez ograniczeń wiekowych, jedna grupa pra­cowniana może liczyć do 25 uczestników z 2-oma opiekunami, jednocześnie mogą uczestniczyć cztery grupy pracowniane
UCZESTNIK POWINIEN PRZYWIEŹĆ Z SOBĄ NA WARSZTATY:
-wygodny ubiór na wyprawę w plener
-ubiór ochronny do zajęć plastycznych
-opakowanie do zabrania własnoręcznie wykonanych prac plastycznych
-prowiant, drugie śniadanie oraz smakołyki do pieczenia
w ognisku, kubek.